Velkommen i DUS

 

Dus børnene går i bhv. kl. – 3. klasse.

 

Hver klasse har tilknyttet en kontaktpædagog.

I bhv.kl. er det Anne Lis

I 1.klasse er det Søren

I 2.klasse er det Mikkel

I 3.klasse er det Helle G

 

Det er kontaktpædagogen der varetager det daglige samarbejde med klassens lærere, forældresamtaler m.v.

Det er også kontaktpædagogen der er særlig ansvarlig for at børnene i klassen har det godt.

 

Når børnene starter i DUS er de blevet ”store”. De vil og kan rigtig mange ting selv og vores opgave er at støtte, bakke op og hjælpe børnene både med det de kan, og især  også med det de gerne vil, men ikke kan selv endnu.

Når børnene kommer i DUS har de været i skole hele formiddagen. Her er deres tid struktureret, der er mange ting man skal.

Vi forsøger at gøre DUS til et sted hvor børnene i høj grad selv disponerer over deres tid og selv bestemmer hvad de vil lave, og hvor på området de vil være henne.

 

Lokaler

Børnene fra bhv. kl - 3.kl.har garderobe ved siden af køkkenet.

Vi har mange forskellige rum til rådighed om eftermiddagen.

Øverst har vi puderummet, i underetagen har vi byggerummet hvor børn fra hele huset mødes og bygger med store klodser, leger med biler mv.  I overetagen har vi også Det store værelse, Det lille værelse og Verdensrummet - der er primært børnehavens rum, men DUS børnene leger der også. 

I de lokaler hvor børnene går i skole om formiddagen leger vi med lego, knex, og spiller spil i DUS tiden. Det er også her vi laver forskellige kreative aktiviteter med lim, saks, stof, uld, garn osv.

I køkkenet laver vi bl.a. mad og bager. Det er også her børnene mødes om fælles aktiviteter uanset om de går i børnehaven eller DUS.

Da vi har mange lokaler at råde over, er det ikke altid at vi voksne ved præcist hvor jeres barn befinder sig. Børnene er jo oftest impulsive og fulde af lyst til at lege, så de bevæger sig hurtigt fra et sted til et andet. Gå en runde og kig godt efter i alle rum når I kommer for at hente jeres barn. HUSK altid at sige farvel til en voksen i DUS inden I går hjem.

 

Toiletter.

DUS børnene bruger dels toilettet på 1.sal ved siden af puderummet, dels toiletterne på skolen.

 

Hverdagen i DUS

Børnene har nået en alder hvor kammerater og venskaber får en større og større rolle.

De bruger meget tid og energi på at etablere, fastholde og opløse venskaber. At få en ven, at have en ven og miste en ven er alt sammen noget der på en eller anden måde berører os dybt. Vi voksne støtter og hjælper derfor børnene meget i denne proces.

På samme måde er konflikter og uoverensstemmelser imellem børnene en naturlig del af hverdagen i en institution. Her lærer børnene at stå ved sig selv, at lytte til andre og at gå på kompromis. Ikke mindst lærer de at respektere hinanden.

 

Vi lægger op til at børnene selv skal lære at finde frem til en løsning i deres konflikter. Dette betyder ikke at børnene overlades til sig selv, men vi støtter og hjælper så alle kommer til orde, bliver hørt og taget alvorligt. I denne proces, og i mange andre situationer i livet er det vigtigt at børnene kan sige hvad de mener, tænker, føler osv.

 

I hverdagen øver vi børnene i at tale pænt og ordentligt til hinanden. De lærer at sætte ord på egne følelser, behov og ønsker, fordi det er vigtigt, at det enkelte barn kan udtrykke sig for at fungere i det sociale samvær med andre børn og voksne. Vi vil gerne at børnene lærer at udtrykke sig verbalt frem for nonverbalt. Sproget udvikles endvidere i børnenes leg, højtlæsning og i vores daglige sociale relationer hvor samtalen har høj prioritet.

DUS børnenes aktiviteter og leg udspringer ofte af deres egen fantasi. Tit har de allerede i skolen fået ideer til hvad de gerne vil lave når de har fri.

Vores opgave er derfor at hjælpe børnene med disse ved at skaffe materialer mm til gennemførelsen af deres projekter. Vi anser det for særdeles vigtigt at børnene får mulighed for og fred til at disponere over deres egen tid her i DUSSEN. Men sommetider skal der ny inspiration til. Vi vil gerne vise børnene nye måder at udfolde sig kreativt på, bruge nye materialer osv. Derfor sætter vi ofte ting i gang som vækker deres nysgerrighed, således at de selv kan arbejde videre med det senere. For det meste er det frivilligt at deltage, men der sker, at vi laver noget alle skal være med til. Det styrker fællesskabsfølelsen og nogle børn får prøvet noget, som de ikke troede de kunne.

 

Børn bruger naturligt deres krop gennem fysisk leg (klatre i træer, fodbold, boldlege, i puderummet og i gymnastiksalen )

Vi opmuntrer børnene til disse ting, og forsøger at indrette både vores hus og legeplads, så der er god plads til fysisk udfoldelse.

Vi ved at det er sundt at røre sig, få motion og bevæge sig dagligt. Disse aktiviteter er gode i børnenes daglige arbejde med at udvikle selvværd og sociale kompetencer.

Hver fredag holder vi fredagsrock, hvor vi i 15 min. hopper og danser rundt til høj musik, så alle får pulsen op.

 

Vi bruger vores legeplads og nærmiljø meget, da vi mener at viden om det, der omgiver os er vigtig. Vi følger børnenes undren og nysgerrighed, når vi sammen undersøger dyr og andet i naturen. Senere søger vi sammen oplysninger vha. relevante bøger, plancher, internet osv.

 

 

Samarbejde mellem skole og fritid

Vi prioriterer et nært og forpligtende samarbejde mellem skole og fritid højt.

Derfor forsøger vi at vide noget om hvad børnene laver både i skole og DUS. Vi støtter børnene i leg, som er inspireret af hvad de har arbejdet med i skolen. Vi diskuterer og bliver enige om fælles regler og krav til børnene.

Vi er opmærksomme på børnene i det daglige, og formidler dagligt vores viden til hinanden.

Pædagogerne arbejder med i skoledelen flere gange om ugen og laver i samarbejde med klasselærerne trivselsarbejde i klassen.

2 gange om året holder vi i fællesskab forældresamtaler. 2 gang i løbet af året holder vi forældremøde, klassevis i samarbejde mellem DUS og skole, og med deltagelse af både lærere og pædagoger.

 

Pusterummet

Pusterummet er et tiltag, der gavner alle børn i bhv kl -3.klasse. Det bemandes af fastansatte pædagoger i DUS, som i samarbejde med lærerne støtter de børn, der har behov for lidt ekstra hjælp såvel fagligt som socialt. Ved frikvarterernes start og slut er pusterumspædagogen sammen med børnene i garderoben, så vi kan hjælpe børnene med at løse de konflikter, som ofte opstår når mange børn skal have tøj på/af på lidt plads. I resten af frikvarteret er pædagogerne ude sammen med børnene, ikke som gårdvagt men som en støtte til de børn der har brug for det.  

 

O lektioner

I august 09 indførte Aalborg Kommune et nyt begreb, nemlig O-lektioner. Dette fortsætter i det kommende skoleår.

O-lektioner er undervisning som varetages at pædagogerne fra DUS.

I bhv kl ligger der 5 ugentlige O-lektioner som varetages af Anne Lis.

I 1.kl er det 2 ugentlige O-lektioner som varetages af Søren, og i 2 kl er der 1 O-lektion om ugen i 30 uger, og 2 i 10 uger, disse varetages alle af Mikkel.

Målet med O-lektionerne er at styrke indsatsen omkring sundhed, motion og trivsel.

 

 

Eftermiddagsmad

Hver eftermiddag, kl ca 14.30 får de børn der er her eftermiddagsmad. De fleste dage er det brød som Dorte har bagt.

 

Aftaler og beskeder

I august måned laves der et aftaleblad for hvert enkelt barn. Her skal I forældre afkrydse og underskrive hvilke friheder jeres barn må have vedr. hjemtransport med bus, cykel eller gå, samt legeaftaler med kammerater osv.

Disse nedskrevne aftaler vil vores daglige retningslinjer for hvad hver barn må.

Børnene kan ikke ringe til jer i løbet af dagen for at lave aftaler mv.

Vi ved det kan være lidt bøvlet at få udfyldt disse aftale blade, men kom og spørg hvis der er noget I er i tvivl om.

 

Nogen børn har en mobiltelefon i tasken, de kan bruge til at kontakte deres forældre med når de kører til og fra skole med bus.

Det er selvfølgeligt iorden, men mens børnene er i DUS, gælder de samme regler som på skolen – nemlig at mobiltelefonen skal blive i tasken, og være slukket.

Aftalebladet kan løbende fornyes, hvis I ønsker det.

 

Ikke kontrolleret pasning.

For børn i 3. kl. kan man vælge ordningen ”ikke kontrolleret pasning”, som indebærer at barnet kan komme og gå, uden at vi har fået besked fra forældrene. Denne pasningsform er 100 kr billigere pr måned.

Blanketten kan fås hos personalet.