Status i forhold til sidste skoleplansperiode

I Skoleplan 2004 opstillede vi udviklingsplaner som alle nu er blevet evalueret i forhold til de opstille de mål. Det ser ud som følger:

Ændret gruppering og organisering

Opstillet mål:

Når nybyggeriet er klar, ved vi hvordan vi indretter os omkring en mere fleksibel gruppering af børn og voksne som inkluderer flere klasser og flere voksne i varierende grad.

Vi tog udgangspunkt i en opdeling i fire voksen- og børneteam, 0.-2. klasse, 3.-5. klasse, 6.-7. klasse og Gården. Det viste sig dog hurtigt at være for snævert, så vi i stedet for at opnå mere fleksibilitet skaffede os stærke begrænsninger specifikt omkring 3. – 7. klasse. Personalegruppen blev for lille og centreret og børnegruppen blev for begrænset, idet vi jo kun har et spor på hver årgang. Praksis er derfor ændret så vi nu tager udgangspunkt i fire team idet 3.-7. klasse er ”storeteamet”.

Samtidig har vi besluttet, at der hvert år på kronebudgettet findes de nødvendige midler til at skaffe os lidt ekstra hænder. Skoleåret 2006/07 bliver derfor tredje år hvor vi kører med en ca. halvtids ”overbemanding ” i forhold til det udmeldte timetal.

Begrundelsen herfor er dels at finde nedenstående under ”Uglen” og dels i at flere hænder og hoveder er bedre end flere kroner. F.eks viser en sammentælling af de lovudmeldte omsorgsdage, de uundgåelige sygedage og barnets første sygedag, at vi må regne med at mangle en voksen hver anden dag! Det skal i den forbindelse fremhæves af sygefraværet på Nørholm Skole de sidste år har ligget stabilt mellem 2 og 3 %! Det hører ligeledes med til billedet, at lærerpersonalets alderssammensætning udløser barsler, med efterfølgende ret til omsorgsdage, i en lind strøm.

Sidste hovedfokus har ligget omkring de timemæssige småfag som sløjd, hådarbejde og valgfag. Der er her afprøvet forskellige modeller som løbende er under evaluering. Den nugældende praksis med 7. klasses valgfag som to til fire mindre intensive forløb er en stor succes, mens samarbejdet omkring N/T og sløjd samt kursusforløb i håndarbejde afventer endelig evaluering.

Rullende skolestart

Opstillet mål:

Når byggeriet er klar, ved vi hvordan vi indfører ” Skolestart når du er parat” eller vi ved hvorfor vi ikke gør det.

Det nåede vi ikke. Dispensationen til forsøg med rullende skolestart er gældende fra 1. januar 2006, og forsøget er derfor beskrevet som indsatsområde i kommende skoleår.

Samarbejdet mellem Gårdskolen og de enkelte klasser

Opstillet mål:

”Når arbejdet er færdigt, har vi beskrevet i hvilke rammer samarbejdet ligger omkring det enkelte barn og den enkelte klasse”.

Resultatet er blevet en flot og indholdsrig mappe med titlen ”Nørholm Skole- Gårdskoleklassen- Tur/retur”. Hovedoverskrifterne er: Integration af Gårdskoleelever, Formålet med samarbejde, Besøgsvenner, Vintersovning, Adopter er ammeko, Voksenudveksling, Praktikanter og Ideboxen. Mappen har fundet sin plads i hverdagen som udgangspunkt for samarbejde mellem børn og voksne.

”Uglen” (Skolens kompetencecenter)

Opstillet mål:

Når byggeriet er klar, har vi et klart billede af hvilke muligheder Uglen tilbyder.

Idemylderet bag denne formulering var stort og flot, men vi måtte hurtigt erkende, at de praktiske muligheder, i form af stærkt reduceret timetildeling til de unger der har det sværest, blokerede for de fleste tiltag. Vi har derfor været nødt til at kanalisere timer til Uglen via veksling af kroner til timer, som beskrevet under ændret gruppering og organisering.

I denne tilretning måtte vi frasortere ideen om, at Uglen skulle være et sted hvor man gik hen når man søgte hjælp eller trøsteskulder og i stedet vælge vi at fokusere på præcis faglig indsats omkring enkeltelever eller grupper af elever (der i størrelse kan variere fra to til hele klasser).

Det fokus har nu hjulpet os til, at få et præcist billede af Uglens muligheder omkring matematik, engelsk og dansk. Det sidste med en stor og flot indsats omkring reading recovery og IT rygsæk.

AKT opgaverne er hermed lagt ud til klasselærerne og de støttepædagoger der er tilknyttet de enkelte elever. Specielt her har det været nødvendigt at tilkøbe ekstra ressourcer, idet støtteniveauet omkring børn med specifikke og udtalte vanskeligheder må siges at befinde sig under det niveau der kan kaldes bare nogenlunde rimeligt.

Omkring de mindre udviklingsplaner er status følgende:

PsC
(biblioteket) har fået udvidet sit fysiske område og har samtidig spredt sig ud på gangarealerne. Den faste indførte praksis med morgenlæsning har derfor optimale tilgangsforhold idet skønlitteraturen er placeret der hvor børnene er og læser.

Faglitteraturen befinder sig på første sal hvor der ligeledes er masser af muligheder for at finde en arbejdsplads hvad enten man er alene eller i grupper. Der er adgang til pc’er med internetopkobling fra samtlige klasselokaler og på 1. sal er der mulighed for klasse pc arbejde.

Bemandingen af biblioteket er derimod ikke endeligt på plads og bliver derfor genstand for en indsats i de kommende to år.

”Børnenes fjord-fjordens børn”,
et projekt om lokalsamfundet, naturen og historien, er gået i stå. Det holdes i dvale, men aflives ikke.

”Vores fælles børn”
er et evigt fungerende og fortløbende projekt, der har til formål at holde konstant fokus på samarbejdet mellem skole og hjem. Det er nu så fast rodfæstet i vores hverdag, at det bibeholdes med udviklingsplan alene fordi, det altid kan blive bedre

Miljø- og sundhedsråd
e
r nu inddraget i arbejdet med den fælles skolebeskrivelse.

Kollegial respons
er indarbejdet som en fast del af samarbejdslivet i både skole, DUS og børnehave. I 2006 samarbejdes igen med CVU og herefter kan projektet køre videre af sig selv.