Inklusion
 
 
Retur til forsiden
 

 

INKLUSION
På Nørholm skole forstår vi inklusion som det at vi kan tilbyde børnene inkluderende læringsmiljøer og fællesskaber, således at vores børn trives og lærer uanset forudsætninger (næsten). Vi ser også vigtigheden i at børnene lærer at tage medansvar for egen læring, trivsel samt fællesskabet.
 
I forbindelse med kompetenceudvikling har vi gennem de sidste år opkvalificeret personale via uddannelse og fokus på relationer. Det startede for flere år siden hvor lærere og pædagoger indarbejdede den anerkendende tilgang til barnet og forældrene ved brug af metoden kollegial respons. Samtlige pædagoger, der arbejder med børnehavebørnene, har gennemgået ICDP 1 med fokus på egne relationer til børnene. Pædagogerne i DUS er i gang og til foråret kobles den første lærer på.
Det at alle har gennemgået og har arbejdet sammen om samme uddannelse, medfører et fokus på relationen som afgørende for barnets udvikling, som fæstner sig stille og roligt i kulturen. Det har betydning for det inkluderende miljø, fordi der blandt hele personalet er opstået større forståelse for at analysere den kontekst, det enkelte barn befinder sig i, samt kigge på de relationer barnet har til vi voksne, der er omkring det. Samtidig er det blevet en naturlig del af vores fag professionelle (og tværfaglige!) praksis at bede om vejledning / at vejlede hinanden i arbejdet med relationer.
 
Pusterummet på Nørholm skole er inspireret af andre skolers vellykkede forsøg og har som hovedformål at kunne rumme og tilgodese alle børns trivsel og læring i det daglige. Pusterummet er en mulighed for, at børn i de første fire årgange (bh.kl.-3. kl.) - der har brug for noget særligt i en periode - kan støttes enten i klassen eller et andet sted på skolen sammen med en af pædagogerne. Noget særligt kan f.eks. være: ”morgenhjælp” til de børn, der ikke kommer til morgensamling, fordi de har fået en skæv start på dagen, hænger lidt, eller er kommet for sent. Det kan være den urolige, der forstyrrer sig selv og klassen, børn, der vil forlade klassen, børn, der ”falder hen” eller lign. Altså støtte til de børn, der af en eller anden grund har svært ved at fungere i den undervisning, klassen er i gang med og / eller hjælp til at klare frikvartererne. Lærerne og pædagogerne aftaler i fællesskab, hvilke børn der bruger pusterumspædagogen. Forældre vil altid blive orienteret / inddraget.
Der er en pædagog til rådighed i pusterumsopgaven hver dag fra 7.45 og til efter spisefrikvarteret. Pædagogen er også omkring børnene i garderobeområdet og ude på legepladsen i frikvartererne med det formål at hjælpe de børn, der har behov for lidt ekstra. Lærerne, to af gangen, passer fortsat den egentlige gårdvagtsopgave med at være til stede der hvor børnene er i frikvartererne. De har bl.a. som mål at trække viden og observationer om enkeltbørn eller grupper med tilbage til personalerummet.
 
Børnene på Gårdskolen har deres daglige gang på skolen i forbindelse med morgensamling, madlavningsprojekter, brug af skolens faglokaler samt som enkeltintegrerede i fag. To lokale Gårdskolebørn er en del af DUS II tilbuddet i eftermiddagstimerne.
 
Nørholm skole har fortsat udviklingspunkter i forbindelse med inklusionsopgaven, der skal fortsat arbejdes med at skabe fælles forståelse for inklusion i personalegruppen som helhed, ligesom vi endnu ikke har sat inklusion på dagsordenen i forældregruppen.