Smukt beliggende

Nørholm Skole ligger ca. 10 km. sydvest for Aalborg ”på bakken ved fjorden”, smukt beliggende, med udsyn over marker, skov og Limfjorden . Med sine 130 skolebørn fra børnehaveklasse til 7. klasse samt 35 børnehavebørn i Landsbyordningen er skolen blandt Aalborg Kommunes mindste folkeskoler. På arealet omkring skolen er der en udfoldelsesrig legeplads med krat, læhegn og bålplads. Ca. 200 m. øst for skolen, på en privatejet gård, ligger vores specialklasse, Gårdskolen, som har plads til 7 elever med særlige behov.

Nyt og gammelt i velfungerende samspil

Nørholm Skoles skoledel og fritids- og børnehavedelen, landsbyordningen Fidusen, blev i 2004 forbundet med en tilbygning, som rummer de yngste klasser og DUS i fleksibelt læringsmiljø, med et velfungerende lokalefællesskab for skole og fritidsdel.

Børnehavens lokaler, i den gamle pedelbolig, støder lige op hertil, hvilket giver optimale vilkår for overgang fra børnehave til skole. Nærheden til og inspirationen fra skoledelen er med til at vække de små børns nysgerrighed på det at gå i skole.

På 1.sal er indrettet fælles personalerum, garderober, pc arbejdspladser, kontorer som er fælles for lærere og pædagoger.

I 2004 blev den eksisterende skolebygning også bygget om, hvilket resulterede i værksteder, udnyttelse af gangarealer og scenemulighed mm. Skolen har herudover en lille gymnastiksal, et musiklokale, to værksteder hvoraf det ene også benyttes som klasselokale, en bod, et Pædagogisk ServiceCenter med pc-arbejdspladser, samt hjemklasselokaler til alle. Gange og lokaler er flot og hyggeligt udsmykket med børnenes egen kunst og med stort personligt præg.

På Gårdskolen er der foruden stald- og ladebygninger et undervisningslokale, med sit eget helt specielle miljø samt nyindrettet værksted, toilet og bad.

Børn mange steder fra

Nørholm Skoles skoledistrikt går fra Restrup Enge/Nørholm Enge i øst over Nørholm by, Mellemholm og Porsheden til Klitgårds Fiskerleje i vest. Nørholm skole modtager jævnligt børn fra andre skoledistrikter. Vi har ofte held med integration af enkeltelever, som af mange forskellige grunde kan nyde godt af den overskuelighed og det nærvær, vi kan tilbyde. Der kan være tale om børn som ikke trives i større miljøer, eller børn som har godt af et skoleskift for at skabe sig en ny historie.

En fælles værdiprofil

På Nørholm Skole, fællesbetegnelsen for skole, Gårdskole, DUS og børnehave, har vi et barnesyn der tager udgangspunkt i vores fælles overordnede værdiprofil. Vi lægger vægt på det hele barn og med nøgleordene omsorg, fællesskab og tryghed bakker vi op om de mål, vi har for arbejdet med vores børn:

At gøre dem trygge, selvstændige, selvhjulpne, ansvarlige, socialt bevidste og fagligt vidende.

Vores fælles børn

På Nørholm Skole betragter vi børnene som værende fælles i et bredt samarbejde mellem lærere, pædagoger og forældre. Det kommer blandt andet til udtryk gennem fælles skole/hjem samtaler fra bh.kl. til 3.kl. og gennem faste emneuger, temadage og udflugter, hvor både lærere og pædagoger deltager, ligesom forældrene ofte inviteres til at være med. Herudover er der tradition for en hel stribe arrangementer som spænder lige fra forældrearbejdsdage i DUS over musikskolearrangementer til 3 årlige forældremøder, skolefester, foredrag m.m.

Helhed i børnenes hverdag, med udgangspunkt i fælles værdier

På Nørholm skole arbejder vi på at skabe helhed i børnenes hverdag. Det mener vi bedst opnås ved at alle voksne omkring børnene har fælles værdier at basere arbejdet på. At vi er enige om hvad vi prioriterer højest. At fundamentet er et nært og forpligtigende samarbejde imellem alle involverede voksne. Det være sig lærer, pedel, pædagog eller rengøring!

I dette samarbejde er arbejdet med beskrivelsen af aktiviteter i såkaldte praksisfelter centrale (se dem på www.noerholmskole.dk)

Der bliver kontinuerligt arbejdet med at analysere og diskutere praksis, så denne altid er relateret til de overordnede værdier!

Faglighed

På Nørholm Skole er vi konstant bevidste om, at vore elevers faglige niveau skal være meget højt på alle klassetrin. Dette sikrer vi bl.a. ved at undervise differentieret under hensyntagen til de mange intelligenser og forskellige læringsstile, på tværs af klasser, i grupper, hold og enkeltvis. Vores 7. klasse er også her af afgørende betydning idet den tvinger skolens personale til at forholde sig til overbygningens faglige udfordringer. At 7. klasse samtidig sikrer et bredt fagligt og socialt fundament, hvorpå vi bygger oplæring af de øvrige elever i demokratiske arbejds- og læreprocesser, er i høj grad med til at øge kvaliteten af det gode skoleliv.

At vore ”afgangselever” så har ry for at være både socialt stærke og fagligt dygtige skal blot nævnes for fuldstændighedens skyld.

Integration

Nørholm Skole har ofte held med integration af enkeltelever, som af mange forskellige grunde kan nyde godt af den overskuelighed og det nærvær, vi kan tilbyde. Der kan være tale om børn som ikke trives i større miljøer, eller om børn som har godt af et skoleskift for at skabe sig en ny historie.

En del af disse børn kommer direkte i klasserne, mens en anden del kommer via Gårdskolen, vores specialklasse, som i et tæt samarbejde med resten af os her oppe på bakken, tilrettelægger et tilbud til en gruppe børn, som har haft nogle ikke så gode erfaringer med skolegang. Alle elever integreres i større eller mindre grad i normalundervisningen, ligesom vi af og til har den glæde at se nogle af drengene glide ind på fuld tid på deres respektive klassetrin.

Tryg overgang fra børnehave til skole

Som nævnt har Nørholm skole optimale fysiske betingelser for at give børnene en tryg start i skoledelen.

I børnehavens læreplaner, beskrives læringsmiljøets betydning som særdeles vigtig for de små børns naturlige tilgang til det kommende skoleliv.

Organisationen i Landsbyordningen er tilrettelagt så børnene ved overgang til skole, ikke også skifter gruppe i fritidsdelen. Der foregår omkring denne aldersgruppe et tæt samarbejde imellem pædagoger, lærere og børnehaveklasseleder. Samarbejdet indebærerat der arbejdes med social træning (trin for trin), der trænes selvhjulpethed, jævnlige ture rundt på skolen, man går med til morgensamling når børnene har lyst og i foråret er der koloni hvor bh.kl lederen er med.

Fra januar 06 har vi igangsat et 1½ årigt forsøg med rullende skolestart og aldersintegreret undervisning. Forsøget udfordrer i høj grad faste strukturer og vanetænkning samtidig med at der er krav om fastholdelse af Nørholm Skole som en veletableret, velgennemtænkt og velargumenteret organisation

En spændende proces, som stiller store krav til tilrettelæggelse af undervisning og opfølgning i fritidsdelen. Lige nu gøres der masser af erfaringer som opsamles og drøftes blandt forældre og personale, idet der foregår løbende evaluering af forsøget.

Samarbejde mellem fritid og skoletid

Selv om skolen kendetegnes ved et meget velfungerende samarbejde mellem lærere og pædagoger, er vi hele tiden opmærksomme på, at børnene skal kunne bevare deres frihed til at lege.

Leg er en aktivitet som børnene vælger fordi de har lyst, motivationen kommer indefra. Legen bruger børnene til at lære af og bearbejde det der foregår i deres egen tilværelse. De fantaserer og fordyber sig. Leg er ikke tidsafgrænset og kan ikke skemalægges.

Derfor skelner vi stadigvæk skarpt imellem skoletid og fritid eller ”skal-tid” og ”kan-tid” som vi kalder det. Det er vores overbevisning at børnene trives godt med denne opdeling.