Fidusens lærings og udviklingsmiljø:

 

Fidusen er en aldersintegreret institution, hvor de pædagogiske mål og visioner er baseret på det faktum at det enkelte barn såvel fagligt som socialt lærer af det daglige samvær med andre aldersgrupper end dets egen.

 

Læringsmiljøet er tæt forbundet med skolens rytme, hvorfra megen inspiration og oplevelse udspringer.

Aktiviteter og projekter inspirerer og giver anledning til spørgsmål og undren.

 

Derfor er læringsmiljøet et omdrejningspunkt for al form for læring, det være sig i henhold til læreplaner for børnehaven  og indholdsplan for DUS.

 

I Fidusen arbejder vi med børnenes nysgerrighed, fantasi, naturlige skabertrang og spontanitet som forudsætning for læring og medlæring. (uformel læring)

 

Vi tror på at når vi:

 

 

 

 

Tema: Barnets alsidige personlige udvikling

”Vi vil styrke selvtillid, selvværd og motivation hos børnene.”

 

Hvilke resultater vil vi opnå ?

At barnet oplever sig selv som værdifuld part i et fællesskab

At børnene lærer at sætte grænser for sig selv og at kunne mærke andres grænser

At lære børnene at bede om hjælp

At øge barnets opfattelse af at kunne noget selv

At sikre at vi anerkender forskelligheden fra menneske til menneske og hermed skaber et rummeligt miljø

 

Hvilken indsats vil vi sætte i værk ?

At vi voksne skaber relationer til barnet, lærer det og dets baggrund at kende

At vi altid tager udgangspunkt i hvad barnet kan og er støttende og anerkendende i relationen

Øger kendskabet til barnet via tæt forældrekontakt, startende med formødet før barnets 1.dag

Bruger billeddokumentation, herunder arbejder med materialet trin for trin

Vise barnet billedet og høre hvad det selv har set og oplevet

At ”lege tingene ind”. (Det gør ikke noget at det er sjovt)

Bruge tid på det enkelte barn (sikre at dette er ”legalt” i personalegruppen!)

Være opmærksomme på at vi giver barnet hjælp til selvhjælp

Via aktiviteter i små grupper hjælpe børnene med at ”få øje på hinanden”

At vi i personalet benytter os af at dele den viden vi har fra vores praksis. Bl.a. ved brug af metoden Kollegial respons

At vi samtidig holder os orienteret via ny pædagogisk og psykologisk viden og forskning.

 

Dokumentation:

Bruge fotos, eks. Dagens billede

Sætte billeder i ”barnets bog”

Bidrage med tekst og billeder i Fidusens billedbog som ligger i køkkenet

Beskrivelser af hvad der har optaget børnene i månedlige nyhedsbreve til forældrene

 

Evaluering:

Bruge checkskemaer for at få overblik over om vi når omkring alle børn

Vi vælger i løbet af efteråret 06 en konkret evalueringsmetode

 

 

Tema:  Sociale kompetencer

”Vi vil tage ansvar for at Fidusen har en god samværskultur, uden mobning

Vi vil være tydelige voksne som børnene ved hvor de har ”

 

Hvilke resultater vil vi opnå ?

Børnene skal føle sig trygge her

Der skal være plads til at børn kan være forskellige

Derigennem vil vi fremme rummeligheden

At alle børn kan indgå i legerelationer

At børnene får redskaber til at håndtere konflikter

 

Hvilken indsats vil vi sætte i værk ?

Vi vil lære det enkelte barn godt at kende, bl.a. ved at prioritere en grundig overlevering fra forældrene ved opstart samt ved skift mellem grupperne. På den måde får vi de bedste muligheder for at støtte den sociale udvikling

Vi vil støtte børnene i at være kommunikerende, nysgerrige og kreative i leg og samspil med andre.

Igennem planlagte aktiviteter såsom ture i små grupper, vil vi hjælpe børnene med at skabe legerelationer og få øje på nye kammerater

Vi vil hjælpe og støtte børn i konfliktløsning

Lave spilleregler for børnenes sociale liv. (Eks. Det er ikke i orden at holde nogen udenfor)

Vi vil i forskellige sammenhænge, såsom daglig rundkreds og temaer arbejder med venskaber/relationer

 

Dokumentation:

Bruge fotos, eks. Dagens billede

Sætte billeder i ”barnets bog”

Bidrage med tekst og billeder i Fidusens billedbog som ligger i køkkenet

Beskrivelser af hvad der har optaget børnene i månedlige nyhedsbreve til forældrene

 

Evaluering:

Bruge checkskemaer for at få overblik over om vi når omkring alle børn

Vi vælger i løbet af efteråret 06 en konkret evalueringsmetode

 

 

Tema: Kulturelle udtryksformer og værdier

”Vi vil værne om børnenes nysgerrighed, kreativitet og skabertrang”

 

Hvilke resultater vil vi opnå ?

Skabe grobund for børns egne kulturelle udtryk, billeder, teater, dans mm.

At børnene får oplevelser med kulturtraditioner

At børnene får mulighed for at synge og lære sange

At børnene møder inspiration udefra i form af kunstnere, musikere mm.

 

Hvilken indsats vil vi sætte i værk ?

Vi har teaterabonnement hvor alle kommer af sted nogle gange om året

Sikre at, især de små får et kendskab og erfaringer med IT

Musikoplevelser, vi køber musikundervisning og tager imod gæsteoptræden på skolen

Museumsbesøg

Lave emneuger hvor f.eks. en farve, et materiale (ler, vand) er emnet

Computer uge for de små

Deltage i skolens morgensamling hvor der læses historier, laves teater og anden optræden

Se skolens løbende udstillinger, billedkunst mm. Suge inspiration og indtryk fra det der er tæt på os

(personalet skal have større opmærksomhed på hvad der foregår på skolen)

OBS på tilbud om koncerter i symfonien, udstillinger mm.

Bakker op om gamle traditioner såsom jul, fastelavn og påske med arrangementer og kreativt udtryk

Vi vil sikre at børn har adgang til og får erfaring med forskellige kreative materialer

Benytte os af den inspiration der ligger i det kreative miljø på skolen

 

Dokumentation:

Bruge fotos, eks. Dagens billede

Sætte billeder i ”barnets bog”

Bidrage med tekst og billeder i Fidusens billedbog som ligger i køkkenet

Beskrivelser af hvad der har optaget børnene i månedlige nyhedsbreve til forældrene

 

Evaluering:

Bruge checkskemaer for at få overblik over om vi når omkring alle børn

Vi vælger i løbet af efteråret 06 en konkret evalueringsmetode

 

 

Tema: Sprog

”Fidusen skal være en tryg base der fremmer lysten til brug af sproget”

 

Hvilke resultater vil vi opnå ?

At alle børn tør fortælle noget

At børn lærer at bruge sprogets muligheder, at kunne kommunikere

At børn, på sigt lærer at sætte ord på følelser og formulere ønsker

Vi vil stimulere børnenes fantasi og derigennem sproget

Vi vil udvikle læringsmiljøet så det stimulerer børnene til brug af sproget

 

Hvilken indsats vil vi sætte i værk ?

Billeder, plakater, tal og bogstavtavler på strategiske steder

Sikre at der er adgang til gode børnebøger

(vi vil være bevidste om valg af børnelitteratur)

Støtte barnet i at udtrykke sig sprogligt, give tid og hjælpe med at sætte ord på handling

Arbejde med mundmotorik – mundgymnastik

Fortælle historier og læse højt

Være gode voksne rolle modeller

Bruge humor i leg med ord, rim og remser

 Være tålmodige og vente på at barnet får sagt hvad det vil

Bruge trin for trin som metode til at stimulere sproget

Bruge it

Prioritere tiden til samtale med børnene

Øve børnene i at lytte til hinanden og fortælle på skift (samling)

 

Dokumentation:

Bruge fotos, eks. Dagens billede

Sætte billeder i ”barnets bog”

Bidrage med tekst og billeder i Fidusens billedbog som ligger i køkkenet

Beskrivelser af hvad der har optaget børnene i månedlige nyhedsbreve til forældrene

 

Evaluering:

Bruge checkskemaer for at få overblik over om vi når omkring alle børn

Vi vælger i løbet af efteråret 06 en konkret evalueringsmetode

 

 

Tema: Natur og naturfænomener

”Vi vil understøtte børnenes trang til at udforske naturen”    

 

Hvilke resultater vil vi opnå ?

Vi vil sikre at børnene kender årstiderne og deres særpræg

Øge børnenes bevidsthed om naturens ressourcer

Sikre at børnene lærer deres lokale natur at kende

 

Hvilken indsats vil vi sætte i værk ?

Til samling i både børnehave og krabbe, vil vi naturligt og dagligt bruge tid på årstider og disses betydning for dagen. Snak, sang, svare på spørgsmål

Lave tema om f.eks. vand

Tillade at børnene graver huller og finder orm og biller på legepladsen

Tage ting med ind i væksthuset for at undersøge dem

Begrave døde dyr, og tage den snak det medfører

Vi vil etablere udeværksteder hvor der er forbedrede muligheder for at undersøge og eksperimentere. Eks forstørrelsesglas mv.

Sørge for at børnene kommer ud i al slags vejr (mærk vejret)

Jævnligt at være ved fjorden hvor vi kan finde sten, og strandskaller, finde ”nørholmsperler” og andre forsteninger. Lege med bækudløbet (dæmninger – vandets kraft og strømning) snakke om fiks og fugle

Klatre op og ned af den store skrænt. Gå langs ”gåden” med de store skræppeblade

Besøge gårdskolen, lære om husdyr og følge naturens gang på gården

Støtte og bruge tid på spontane emner

 

Dokumentation:

Bruge fotos, eks. Dagens billede

Sætte billeder i ”barnets bog”

Bidrage med tekst og billeder i Fidusens billedbog som ligger i køkkenet

Beskrivelser af hvad der har optaget børnene i månedlige nyhedsbreve til forældrene

 

Evaluering:

Bruge checkskemaer for at få overblik over om vi når omkring alle børn

Vi vælger i løbet af efteråret 06 en konkret evalueringsmetode

 

Tema: Krop og bevægelse

”I fidusen skal børnene bevare deres naturlige glæde ved at bruge deres krop”

 

Hvilke resultater vil vi opnå ?

Skabe gode muligheder for at børnenes egne initiativer i forbindelse med leg

At børnene får stimuleret deres sanser

At børnene får øget bevidstheden om kroppens funktioner

At alle børn får brugt deres krop, trænet og koordineret bevægelser

Gøre børnene bevidste om sunde kostvaner

Give det enkelte barn mulighed  for såvel udfordring som ro

Være opmærksomme på at vi skaber muligheder for ro og hvile

 

Hvilken indsats vil vi sætte i værk ?

Vi vil have fokus på læringsmiljøets betydning, ved at sikre kontakten og inspirationen fra store til små børn(f.eks. forhindringsbane på legepladsen)

 

Vi vil i det daglige støtte børnene i at de kan selv. Lade børnene opleve (og bevare) glæde og stolthed ved at kunne klare ting selv. F.eks. hælde op i en kop, selv tage undertrøjen på selvom vrangen vender ud, selv at dreje på vandhanen og holde spanden under samtidig !

 

Vi vil indrette legepladsen så der er muligheder for at tilegne sig færdigheder såsom klatring, balancegang, eksperimentere og konstruere. Bygge en hule, slæbe materialer, grave huller, binde sammen, bruge søm og hammer. Øve sig at klatre. Som lille kun op på de første grene, derefter højere p hvor det at koordinere bevægelserne bliver en central øvelse når barnet skal passere fra en gren til en anden for at komme op eller ned. Vi voksne skal være der, men ikke gøre tingene for børnene .Give hjælp til selvhjælp.

Vi vil lade børn bruge deres krop i forbindelse med daglige nødvendige gøremål, altså ”rigtigt arbejde” som børnene elsker at blive inddraget i. F.eks. feje og skovle sand vær fra fliserne, læsse det op i en trillebør og køre det væk. Dække bord, bære egne ting, klæde af og på

Vi vil give børnene den nødvendige tid til den daglige motoriske øvelse som det er at passere op og ned af trapperne når de skal hente og bruge ting fra vores hus´ forskellige etager

Vi vil gå ture i lokalområdet, benytte gymnastiksalen til såvel planlagte forløb med fokus på forskellig motorisk træning, som til lege der er sjove og giver glæde ved at bevæge sig.

Vi vil sørge for steder med plads til ro og hvile.

 

Dokumentation:

Bruge fotos, eks. Dagens billede

Sætte billeder i ”barnets bog”

Bidrage med tekst og billeder i Fidusens billedbog som ligger i køkkenet

Beskrivelser af hvad der har optaget børnene i månedlige nyhedsbreve til forældrene

 

Evaluering:

Bruge checkskemaer for at få overblik over om vi når omkring alle børn

Vi vælger i løbet af efteråret 06 en konkret evalueringsmetode