Fredning

Fredningsforslag for børnene i Nørholm Skoles skoledistrikt

 

Udarbejdet af Nørholm Skole
December 1999

Fredningsforslaget finder sit grundlag i børnenes ret og frihed til at være børn. Herved skal forstås børnenes ret til at være sig selv, alene eller sammen med andre børn.

 

Fredningsforslagets formål:

1. Fredningsforslaget har til formål at sikre en stabil og velovervejet pædagogisk udvikling, uafhængig af det til enhver tid mere eller mindre tilfældigt velovervejede pædagogiske kapløb om de vises sten.

2. Fredningsforslaget har til formål, at sikre børnene et godt børneliv gennem frihed til at lege i læhegnet og deres frirum til at være sig selv, alene eller sammen med andre børn.

3. Fredningsforslaget har til formål, at medvirke til en debat om børnenes undervisningstid fra børnehaveklasse til anden klasse for om muligt at sikre, at denne ikke udvides ud over det nugældende .

4. Fredningsforslaget har til formål at medvirke til en debat om begrebet "Leg og Læring" for om muligt at forhindre denne udvikling mod inddragelse af børnenes frihed.

 

Fredningsforslaget finder sit grundlag i

- konventionen om Barnets Rettigheder artikel 2:
"Barnet skal nyde særlig beskyttelse og skal gennem lovgivning og andre midler have adgang til og mulighed for, at udvikle sig fysisk, psykisk, moralsk, åndeligt og socialt på sund og normal måde og under frie og værdige forhold. Ved vedtagelse af love med dette formål for øje skal først og fremmest tages hensyn til, hvad der tjener barnets interesser bedst."

- Folkeskolelovens §1
stk. 1.: "... den enkelte elevs alsidige personlige udvikling"
stk. 2.: "... søge at skabe sådanne rammer ... at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at
lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle".
stk. 3.: "... . Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati".


Fredningsforslagets baggrund:

Gennem de sidste år, er kampen om råderetten over børnenes frihed intensiveret. Flere og flere pædagogiske aktører slår til lyd for, at kvalitetsudvikling i folkeskolen gennem sammenhæng i børnenes hverdag, er det eneste brugbare middel i forhold til det vi som voksne ser som zapper-børn. Børn der bevæger sig gennem hverdagen med alle antenner ude for hele tiden at vælge det bedste og mest interessante tilbud.

Det er vores påstand, at vi i vores voksen-forståelse ser et problem i at børnene opfatter omverdenen anderledes end vi som voksne ser den. Vi vil med vold og magt beherske og skabe en sammenhæng i børnenes tid, som de slet ikke har brug for. I "de gode viljers tyranni" vil vi skabe orden i børnenes hverdag ud fra en helt forfejlet opfattelse af at børnene ikke trives i skiftet fra en "skal-del" til en "kan-del", fra en skole til en fritids-del. Eller om man vil, fra en fritidsdel til en hjem-medel til en klubdel til en bolddel til ... .

Tid til fordybelse er et af trylleordene i helheds-tanken. På Nørholm Skole betragter vi det som vores opgave, at sikre at børnene får tid og fred til fordybelse i de sociale spilleregler og demo-kratiske processer som automatisk kommer op til forvaltning i ungernes frie leg og aktiviteter. Den faglige fordybelse sikres i hverdagen gennem fleksibilitet og samarbejde blandt de ansatte i institutionen Nørholm Skole. Samarbejde på tværs af faggrænser, teamarbejde, projekter og planlægning uden skematyranni anser vi for at være en nødvendig forudsætning i hverdagen. En forudsætning der ansvarsfuldt varetages af de voksne med udgangspunkt i en fælles forståelse af værdier uden at man dermed inddrager børnenes ret til selvbestemmelse og selvforvaltning.

 

Fredningens bestemmelser:

§1

Nørholm Skole sikres hermed retten til konstant at være kritisk og i videst muligt omfang at afvise pædagogiske opfattelser, som væsentligst tager sit udgangspunkt i voksnes selvforståelse.

§2

Børnene på Nørholm Skole sikres hermed retten til frihed fra for meget voksenkontrol og samtidig bevarelse af retten til voksenkontakt .

§3

Børnene på Nørholm Skole sikres hermed friheden til at være sig selv enten alene eller sammen med andre.

 


Forslaget er udarbejdet af Nørholm Skole og rejses uden hjemmel i nogen lovgivning.

 

 

Nørholm Skole
d. 29. november 1999