Praktikstedsbeskrivelse.

Landsbyordningen Fidusen, Nørholmskole

Nørholmsvej 480

9240 Nibe

98 34 14 85

[email protected]

www.noerholmskole.dk

  

Præsentation

Fidusen er en Landsbyordning. Det betyder at her optages både børnehavebørn og skolebørn. Hele institutionen hører under Magistratens 4.Afdeling: Skole og kulturforvaltningen. I Fidusen er der ca 85 børn indskrevet.

De er fordelt på en børnehave og en DUS.

Under Fidusen er der desuden et klubtilbud for de 10-14 årige. De har til huse i 1.salen i den gamle del af skolebygningen.

 

Lidt historie

I August 1985 tog en gruppe forældre initiativ til at åbne en privat pasningsordning for skolebørn om eftermiddagen. Dette initiativ resulterede i at der d.1.Maj 1986 åbnede en integreret daginstitution for 20 børn i alderen 3-13 år. Den blev indrettet i et rum i loftsetagen i det gamle hus, som nu er bygget sammen med skole. Institutionen blev i 1990 omstruktureret til det den er nu : En landsbyordning.

I skoleåret 2003/2004 blev skolens og Fidusens bygninger forbundet med den nye fløj som rummer fleksibelt læringsmiljø (lokaler der bruges både i skole og dus tid). Samtidig blev der bygget om i eksisterende bygninger. Det nye byggeri blev taget i brug sidst i marts 04.

 

Fidusen er placeret på en bakketop lige uden for landsbyen Nørholm.

Bus linje 38 kører lige til døren.

 

 

Studerendes placering

Vi har studerende i både børnehave og DUS

 

Ansatte i Fidusen

Leder                                                         Kirsten Arden

Afdelingsleder                                            Helle Gade

Pædagog                                                   Ulla Bjørn

                                                                 Hanne Bak 

                                                                 Helle Pilegaard

                                                                 Anne Lis Ilsøe

                                                                 Søren Jensen

                                                                 Susanne Glerup

                                                                 Mikkel Kjær Nielsen 

Pædagogmedhjælper                                 Dorte Keis Hansen

 

 

Lovgrundlag

Fidusen er en Landsbyordning oprettet under Folkeskoleloven §3 stk 4

 

Børnesammensætning

Vi modtager børn i alderen 3-10 år.

Børnene kommer hovedsaligt fra skoledistriktet.

 

Arbejdsmetoder

Fidusen er en integreret del af Nørholm skole. For os betyder det, at vi har et nært og forpligtigende samarbejde om det at skabe helhed i børnenes hverdag. Hos os forstår vi helhed som overensstemmelse i den pædagogik og de normer og regler der arbejdes ud fra, i såvel børnehave som skole og fritidsdel.

På Nørholm skole bekender vi os ikke til nogen bestemt pædagogik eller en filosofisk retning. Vi lader os gerne inspirere af nye teorier og viden og følger meget med i den faglige pædagogiske debat, som vi altid forholder os til fra en positiv men også kritisk og praktisk synsvinkel.

 

I Fidusen har både børn og voksne faste basisgrupper.

Ofte har vi voksne imidlertid timer i andre grupper end vores egen, enten for at få timetal og mødeplan til at gå op i en højere enhed, eller pga sygdom, kurser osv. Dette giver et godt kendskab til hinandens arbejdsområder og til børn fra andre grupper end sin egen.

På legepladsen og i fælleslokalerne mødes alle børn og voksne. Man går ikke forbi et barn der græder, eller en konflikt – man handler – og melder så tilbage/eller søger hjælp hos barnets primære pædagoger.

 

 

Helhed og fællesskab

I Fidusen har vi et fællesskab hvor flere aldersgrupper er i samme hus og hvor alle kender alle.

Børnene starter oftest som 3 årige og er her i Fidusen til de går ud af 3.klasse. Efter 3.klasse kan de fortsætte i DUS II. De er fri for institutionsskift ved skolestart. Det i sig selv, giver børnene en tryghed og fornemmelse af at være i en helhed.

Børnene har stor glæde af samværet med andre aldersgrupper. Derfor skaber vi muligheder for og plads til at børnene kan lege på tværs af aldersgrupperne.

Vi lærer de store børn at hjælpe de små og vise omsorg for dem. De små bliver naturligt inspirerede og tager ved lære af de store.

At være en del af et fællesskab stiller krav til den enkelte.

Der arbejdes på forskellige områder med socialisering, med at lære at være en del af et fællesskab og at alle har en rolle deri.

 

Lege, fantasi og ideer.

Børn lærer intenst igennem leg, de bruger legen til at afprøve sociale færdigheder, de fantaserer og fordyber sig. Leg er en aktivitet som børn vælger fordi de har lyst, motivationen kommer indefra.

Når børn leger øver de sig i de ting de oplever i deres hverdag, de træner i at fungere i et socialt samspil med andre mennesker.

Vi ved at børn har en trang til at udforske, en naturlig nysgerrighed. De kan lide at gå på opdagelse og prøve nyt. Derfor tager vi udgangspunkt i det, der opstår blandt børnene, støtter dem i at skabe noget selv og lave deres egne lege. Vi bakker op og inspirerer dem i deres kreativitet, fantasi og nysgerrighed.

Vi arbejder for at skabe et miljø med alderssvarende frihedsgrader, nogle rammer og muligheder som gør det muligt for børnene at gøre ting selv uden hele tiden at skulle spørge en voksen.

 

Udeliv giver frihed til at udfolde sig.

Legepladsen er et sted, hvor børnene kan være sig selv, lege deres lege i fred, løbe, råbe, hoppe og udfolde sig uden at de nødvendigvis generer andre.

På legepladsen er der også masser af plads. Det betyder at børnene kan etablere sig i forskellige legegrupper med hvert deres område at være på. Vi arbejder til stadighed på at udvikle vores legepladsområde til at rumme muligheder for: gemmesteder, hulebyggeri, klatre, eksperimentere med ild, vand og jord samt motorisk træning.

Vi arbejder hele tiden på at udvikle vores rolle som gode rollemodeller og igangsættere på legepladsen.

 

 

 

Plads til forskellighed

Vi ved at miljøet og kulturen her på stedet er afgørende for hvordan både børn og voksne trives. Sammen med vore lærerkollegaer arbejder vi for at fastholde og udvikle det gode samværsmiljø hvor mobning ikke kan trives. Derfor er det vi voksne, der tager ansvaret for hvordan børnene behandler hinanden, hvordan omgangstonen er og hvordan vi giver plads til at vi alle er forskellige.

Vi har 4 pædagoger der har uddannet sig inden for AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel), 1 er igang med AKT uddannelsen, 7 uddannet inden for ICDP 1, 1 uddannet inden for ICDP 2, og 1 uddannet børnerådgiver. 

Bhv.kl.-3.kl. har skemalagt 1 ugentlig time til forebyggende trivselsarbejde der varetages af kontaktpædagog og klasselærer.

I børnehaven har vi ikke skemalagt tid til trivselsarbejdet, men arbejder med det som en integreret del af hverdagen.

Ved at skabe mulighed for at der kan leges på tværs af aldersgrupper arbejder vi for at fremme:

Vi har et indgående kendskab til det enkelte barn, dets styrker og svagheder. Derigennem kan vi bedst give den omsorg og den støtte barnet har brug for, for at kunne begå sig.

 

Tværprofessionelt samarbejde.

I Fidusen har vi et tæt samarbejde med skolens lærere. Som pædagog i DUS har man timer i skoledelen, dels i form af overlapningstimer, dels i form af O-lektioner. I DUS/skole- delen holdes ligeledes fælles forældremøder, og fælles forældresamtaler. Endvidere arbejder vi tæt sammen når vi finder at det er den bedste måde at støtte børnenes udvikling.

Vi har fælles personalerum så vi ofte mødes – også når vi holder pauser.

Hele Fidusens personalegruppe deltager i pædagogisk råd, ligesom alle er deltagere i kollegiale responsgrupper.

Endvidere samarbejder vi med skolepsykolog, talepædagog, ergoterapeut, tværfagligt team og sundhedsplejerske.

 

Krav til dig.

Hos os vil du blive betragtet som en ligeværdig del af personalegruppen. Vi forventer derfor også at du på samme måde som det øvrige personale møder til tiden hver dag, overholder principperne fra personalehåndbogen f.eks. i forbindelse med evt. sygdom, barns sygdom o.lign og at du deltager i alle møder som nævnt på den udleverede mødeliste.

Vi forventer ligeledes at du møder udhvilet, praktisk klædt og møder såvel kolleger, børn og forældre med interesse og åbenhed. Hos os er det en selvfølge at man hilser på alle man møder på arbejdspladsen, børn, forældre, kolleger såvel lærere som pædagoger og gæster.

Når du arbejder hos os har du tavshedspligt og vi indhenter børneattest.

 

Krav til os

Din praktikvejleder er hovedansvarlig for dig som studerende, men vi betragter den studerende som hele husets ansvar og derfor stiller vi os alle til rådighed når du har brug for en sparringspartner.

Vi har i personalegruppen mange forskellige kompetencer og vi forventer at du i samråd med din vejleder søger råd og vejledning hos netop de kolleger som kan bidrage med noget i den aktuelle situation.

Hvis vi undervejs i din praktik får fornemmelsen af at du ikke trives her hos os, eller lever op til vores og seminariets mål og krav, vil vi med det samme tage en snak med dig, evt. i samarbejde med seminariet for at få problemet løst. På den måde vil du aldrig være i tvivl om din praktik kan godkendes/ikke godkendes.

 

Hvad kan du særligt lære hos os.

Aldersblanding

Som du kan se af ovenstående arbejder vi meget med børns muligheder for at lege sammen på tværs af alder. Det betyder at du vil kunne lære en masse om hvordan små og store børn kan bruge hinanden, lære af og med hinanden i legen.

 

Omstillingsparathed.

Vi er en personalegruppe som hver for sig har ansvar for en mindre gruppe børn. Vores dagligdag bærer stor præg af hjælpsomhed. Det betyder at mangler der personale i en gruppe – omfordeler vi ressourcerne. Det betyder at man f.eks. om formiddagen kan arbejde med 3 årige bhv børn og om eftermiddagen med 9 årige DUS børn

 

Rummelighed

Vi er meget bevidste om at vi er forskellige som mennesker, hvad enten vi er børn, familier eller ansatte. Nogen lever på en anderledes måde, nogen har en anden kulturel baggrund en dansk. Nogle har diagnoser, handicaps, eller andre vanskeligheder i større eller mindre grader, andre har særlige kompetencer og er superdygtige til et eller andet. Hos os bestræber vi os på at der, så vidt muligt skal være plads til alle, med respekt for fællesskabet. Som studerende hos os, vil du lære meget om rummelighed, respekt og tolerance.

Rummeligheden gælder også i forhold til dig som studerende. Du vil få lov at være dig selv, det er tilladt at eksperimentere og det er tilladt at dumme sig.

 

Landsbymiljøet

Vi hører til i en lille landsby som er befolket af mange forskellige beboere. Her er landmanden, læreren, entrepenøren, sygeplejersken, terapeuten og folk der arbejder på universitetet. Her er fællesspisning og sammenhold omkring den lille borgerdrevede købmand, nogle aktive foreninger, f.eks. idrætsforening med stor tilslutning, især fra børnefamilier. Børn i Nørholm er ikke fortovs og trafiksikre, til gengæld kan de fleste uden problemer kende forskel på en kolort og en hestepære, og de forskellige traktormærker!

Du vil kunne lære en masse om hvordan livet er i en lille by på landet og dog tæt på storbyen!

 

AKT

Vi har meget fokus på Adfærds, Kontakt og Trivselsproblematikker blandt især bhv.kl-3.klasse og bruger mange ressourcer på at kvalificere og synliggøre disse ting. Dette foregår i tæt samarbejde med skolen, men med pædagogen som ansvarlig udøver.

 

ICDP

I børnehaven er arbejdet med ICDP indarbejdet. Det betyder at vores fokus er en positiv ressourceorienteret tilgang til barnet, med udgangspunkt i de 8 samspilstemaer.

I Dussen er personalet igang med ICDP uddannelsen, og arbejdet er derfor endnu ikke fuldt integreret her. 

 

 

Fælles for alle 3 praktikperioder.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

 

Opnå viden og færdigheder indenfor følgende områder:

 

Derfor skal alle studerende i løbet af deres praktikperiode:

Det vil sige at alle ansatte hjælper hinanden på tværs af de grupper hvor vi har vores faste tilhørsforhold.

Det vil sige at alle ansatte kende og yder en vis grad af omsorg og opmærksomhed på alle børn.

Det vil sige at vi loyalt respekterer det pædagogiske arbejde og beslutninger der træffes i de enkelte grupper, men altid er forpligtiget til at spørge undrende.

Det vil sige at vi opfordrer og støtter børn i at lege sammen på tværs af alder.

 


1.praktikperiode

Den pædagogiske relation

 

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

 

Faglige kompetencemål

 

Derfor skal du i løbet af praktikken:

 

 2.praktikperiode

Den pædagogiske institution

 

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

 

 

Faglige kompetencemål

 

Derfor skal du i løbet af din praktikperiode:

 

 

3.praktikperiode

Den pædagogiske opgave – i lyset af samfundsmæssige forandringsprocesser

 

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

 

Faglige kompetencemål

 

Derfor skal du i løbet af praktikperioden:

 

 

Forbesøget.

Vi forventer at du ringer og aftaler tidsramme for besøgsdagene. Du skal forvente at være her alle 3 dage i min. 5 timer. –husk at medbringe varmt tøj (der kan være koldt og blæsende på legepladsen) og en madpakke.

På forbesøget vil du så vidt muligt møde din praktikvejleder. Du vil få udleveret vores pjecer, personalehåndbog samt en mødeplan.

Du vil blive vist rundt i institutionen, møde dine kommende kolleger og hilse på børnene. Herefter vil du få tid til blot at ”være” her.

Vi forventer at du bruger tiden til at være iagttagende, undersøgende, nysgerrig og spørgende i forhold til stedet så du har et godt grundlag at arbejde videre på når du skal lave din målformulering.

Vi forventer at du fortæller hvis du har særlige interesseområder eller lignende så vi sammen kan undersøge om det er muligt at indarbejde disse særlige interesser i din praktikperiode.

 

 

Oversigt over organisering af vejledning.

Din vejledning vil være skemalagt på mødeplanen og du kan forvente at få ca 1 times vejledning i hver uge.

Vi forventer at du laver en uddybet dagsorden til hver vejledningstime og giver den til din vejleder, senest 2 dage før i skal have vejledning. På samme måde forventer vi at du skriver referat af vejledningstimerne til både dig selv og din vejleder.

Du og din vejleder vil sammen lave en plan for vejledningstimerne så der både bliver plads til at arbejde med dine mål, med aktuelle ting fra hverdagen og med mere overordnede omåder fra praksisfeltet.

 

Oversigt over organisering af kontakt til seminariet.

På din første dag i praktikken skal du medbringe en oversigt over indkaldsdagene til din vejleder. Ved samme lejlighed skal du skrive dem i kalenderen på personalestuen.

Vi forventer at du tager ansvar for kontakten til seminariet.